Xuất bản thông tin

null Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

Theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Tải về 
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện  Tải về