Xuất bản thông tin

null Lĩnh vực Điện

TTHC Cấp Tỉnh Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Điện

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh và Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh

STT Tên Thủ tục hành chính Link tải về
1 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện (Theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngay 12/10/2021) Tải về
2 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện (Theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngay 12/10/2021) Tải về
3 Cấp lại thẻ an toàn điện (Theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngay 12/10/2021) Tải về
4 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh) Tải về
5 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ (Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh) Tải về
6 Cấp Giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương (bao gồm Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương) (Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh) Tải về
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương (Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh) Tải về
8 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương (Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh) Tải về
9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương (Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh) Tải về
10 Cấp Giấy phép hoạt động  phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương (Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh) Tải về
11 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương (Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh) Tải về
12 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương (Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh) Tải về
13 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương (Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh) Tải về