Xuất bản thông tin

null Lĩnh vực Công nghiệp nặng

TTHC Cấp Tỉnh Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Công nghiệp nặng

Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19-7-2021 của UBND Tỉnh

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRANG
1 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về