Xuất bản thông tin

null Lĩnh vực xúc tiến thương mại

TTHC Cấp Tỉnh Thủ tục hành chính

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh

STT Tên Thủ tục hành chính Link
Tải về
1 Đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam Tải về
2 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Tải về
3 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
4 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
5 Thông báo hoạt động khuyến mại Tải về
6 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Tải về