Xuất bản thông tin

null Lĩnh vực kinh doanh khí

Chi tiết bài viết Thủ tục hành chính

Lĩnh vực kinh doanh khí

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh 

STT Tên Thủ tục hành chính Link
Tải về
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
thương nhân kinh doanh mua bán LPG
Tải về
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
thương nhân kinh doanh mua bán LPG
Tải về
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ
điều kiện thương nhân kinh doanh mua
 bán LPG
Tải về
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Tải về
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
thương nhân kinh doanh mua bán CNG
Tải về
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ
điều kiện thương nhân kinh doanh mua
bán CNG
Tải về
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
thương nhân kinh doanh mua bán LNG
Tải về
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Tải về
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Tải về
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Tải về
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Tải về
12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Tải về
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Tải về
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Tải về
15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Tải về
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Tải về
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Tải về
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Tải về
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Tải về
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Tải về
21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Tải về
22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Tải về
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Tải về
24 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Tải về