Xuất bản thông tin

null Lĩnh vực khoa học công nghệ

TTHC Cấp Tỉnh Thủ tục hành chính

Lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19-7-2021 của UBND Tỉnh

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Link tải về
1

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với

quy chuẩn kỹ thuật  tương ứng

 Tải về