Xuất bản thông tin

null Sở Công Thương: Kiểm tra tthc 6 tháng đầu năm

Tin tức Tin hoạt động

Sở Công Thương: Kiểm tra tthc 6 tháng đầu năm

Thực hiện kế hoạch số 853/KH-SCT ngày 26/4/2022 của Sở Công Thương về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2022. Nhằm tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2022, trong đó đã tiến hành kiểm tra quy trình giải quyết TTHC tại phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện: Hồng Ngự, Châu Thành, thành phố Hồng Ngự, thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc (sau đây gọi là địa phương).

Quang cảnh kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính

tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành

Qua kiểm tra cho thấy, việc thực hiện giải quyết TTHC tại địa phương đảm bảo đúng quy trình cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; việc thực hiện quy định phân cấp quản lý nhà nước bảo đảm đúng quy định, có triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, mức độ 4. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, địa phương đã tiếp nhận 40 hồ sơ, trong đó thực hiện theo phân cấp quản lý tham mưu giải quyết 17 hồ sơ và trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền 23 hồ sơ, các hồ sơ được giải quyết đúng hạn (không có hồ sơ giải quyết trễ hạn); thực hiện thông tin tuyên truyền dịch vụ công trong giải quyết TTHC (dịch vụ bưu chính công ích, mô hình hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân,…) đến tổ chức, công dân biết khi có yêu cầu thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số hạn chế như: bộ phận một cửa còn nhận thiếu thành phần hồ sơ, một số công chức trực tiếp phụ trách, tham mưu giải quyết TTHC chưa cập nhật kịp thời các văn bản quy định TTHC và chưa có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Một cửa dẫn đến nhận thiếu thành phần hồ sơ.

Kết quả, Đoàn kiểm tra đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục phát huy những mặt làm được, khắc phục nhanh những hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của địa phương./.

Kim Sương - VP Sở