Xuất bản thông tin

null Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

TTHC Cấp Tỉnh Thủ tục hành chính

Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh và Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh