Xuất bản thông tin

null Thông báo 983/TB-SCT kết quả kiểm tra việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Tỉnh

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Thông báo 983/TB-SCT kết quả kiểm tra việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Tỉnh