Xuất bản thông tin

null Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất ngành Công Thương

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất ngành Công Thương

Thực hiện công điện số 2928/CĐ-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp; Công văn số 823/VPUBND-THVX ngày 14/6/2021 về việc thực hiện công điện số 2928/CĐ-BCT của Bộ Công Thương; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu/cụm công nghiệp; công văn 2118/SYT-NVY ngày 18/6/2021 của Sở Y tế về việc triển khai hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện một số vấn đề sau:

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Khoản 1, Mục VIII, phần thứ nhất tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid -19 về ban hành “ Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu/cụm công nghiệp.

2. Tiếp tục thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp bằng cách truy cập lên bản đồ an toàn Covid-19 (đã được Sở Công Thương triển khai tại các Công văn số 780/SCT-QLCN ngày 07/5/2021), việc thực hiện đánh giá phải được tiến hành thường xuyên ít nhất 2 tuần/lần. Kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống.

3.  Ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gửi về Sở Công Thương trước ngày 02/7/2021.

4. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 và “Tổ An toàn Covid - 19” tại doanh nghiệp.

5. Về khai báo y tế:

  • Cung cấp thông tin về cán bộ đầu mối tại doanh nghiệp (họ tên, chức vụ, số điện thoại di động, email) và gửi về Sở Y tế trước ngày 02/7/2021 theo địa chỉ email vusytdt@yahoo.com để tạo thông tin quản lý tại đơn vị.
  • Tổ chức tuyên truyền và thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã QRCode và phần mềm khai báo y tế của tỉnh Đồng Tháp tại website: https://kbyt.ytedongthap.vn.

Đề nghị quý doanh nghiệp quan tâm, thực hiện./.

(Đính kèm Quyết định  số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; công điện số 2928/CĐ-BCT ngày 25/5/2021; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 14/6/2021; Hướng dẫn khai báo y tế điện tử)

Hoang Kim - P.QLCN