Xuất bản thông tin

null Đến năm 2030, tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 10%

Chi tiết bài viết Tin tức

Đến năm 2030, tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 10%

Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch số 270/KH-UBND về triển khai Chương trình Quốc gia Phát triển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành vào ngày 06/9/2021.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 tăng giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao đạt từ 10 - 15% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp và tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 10% trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Tỉnh; Có ít nhất 05 dự án ứng dụng/ doanh nghiệp được công nhận là dự án ứng dụng/ doanh nghiệp công nghệ cao.

Để đạt được mục tiêu để ra, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và UBND các huyện/thành phố thực hiện. Trong đó, giao Sở Công Thương thực hiện một số nhiệu vụ sau:

- Tổ chức triển khai các dự án, nhiệm vụ phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, đổi mới công nghệ và ưu tiên đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển thuộc các ngành công nghiệp công nghệ cao sau đây: chế biến thực phẩm, cơ khí chế tạo và tự động hóa.

- Phát triển doanh nghiệp công nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường logistics, kinh tế số và phát triển thương mại điện tử trên cơ sở triển khai đồng bộ với các Chương trình khác như Chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu của Tỉnh./.

Nguồn: 270/KH-UBND                                                           Hữu Có - P. KHTCTH