Xuất bản thông tin

null LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
1 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh Tải về