Xuất bản thông tin

null Tiếp tục triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 08/4/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tỉnh Đồng Tháp về việc phát động phong trào thi đua thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2021.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 691/KH-SCT về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021. Kế hoạch triển khai, thực hiện đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

1. Quán triệt, giáo dục tư tưởng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử và nguyên tắc nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế DCCS theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản có liên quan.

3. Đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác tổ chức, cán bộ, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm,… phát huy quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý theo quy định pháp luật.

4. Thi đua thực hiện dân chủ gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2021 Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua do các sở, ngành Tỉnh phát động (chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo đảm trật tự an toàn giao thông,…).

5. Thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021 và công tác cải cách hành chính của cơ quan; dân chủ trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân.

6. Rà soát, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, chủ động, sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả.

7. Phát huy vai trò của đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

8. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của BVĐ thực hiện QCDCCS và Ban Thanh tra nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nội bộ cơ quan. Đồng thời, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động Ban vân động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

9. Thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan và xem xét tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện quy chế dân chủ đề nghị Ban vận động DCCS, Ban Chỉ đạo QCDC Tỉnh xem xét khen thưởng, xây dựng điển hình.

Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn thể và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nghiêm túc học tập, thực hiện tốt phong trào thi đua thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan./.

Việt Cường - VP Sở