Xuất bản thông tin

null Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Chi tiết bài viết Tin tức

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Ngày 01/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, một số điểm mới nổi bật của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP như sau:

- Đổi tên thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đổi tên Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thành Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

- Thay đổi định mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu bằng hai mươi (20) ngày cung ứng đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu.

- Thay đổi thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng.

- Bỏ khái niệm “đồng sở hữu” quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê. Trường hợp đi thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đi thuê phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

- Chấp thuận sự tồn tại, hoạt động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa của thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ, là thiết bị bán xăng dầu được đặt tại các điểm bán xăng dầu cố định đã đăng ký với cơ quan chức năng, đã được kiểm soát về đo lường và an toàn phòng cháy chữa cháy và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 95/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 02/01/2022. Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Hoàng Sang - P. QLTM