Công khai minh bạch

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 31/QĐ-SCT 29/04/2021 Quyết định về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 lần 3
2 20/QĐ-SCT 24/03/2021 Quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
3 1207/SCT-TTr 02/07/2020 Báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội tại Sở Công Thương
4 1929/SCT-TTr 15/11/2019 Báo cáo công tác Thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN năm 2019
5 1498/SCT-TTr 16/09/2019 Báo cáo công tác thanh tra giải quyết KNTC, PCTN 9 tháng đầu năm 2019
6 881/SCT-TTr 07/06/2019 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN 6 tháng đầu năm 2019
7 1928/SCT-TTr 15/11/2019 Báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng quý IV năm 2019
8 1496/SCT-TTr 16/09/2019 Báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng quý III năm 2019
9 879/SCT-TTr 07/06/2019 Báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng quý II năm 2019
10 312/SCT-TTr 06/03/2019 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN quý I năm 2019
11 20/TB-HCSN 15/06/2020 Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019
12 551/STC-HCSN 31/12/2019 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019
13 2590/SNV-TCCC 25/11/2019 Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức phát sinh trong năm 2019
14 2153/KL-SNV 27/09/2019 Kết luận kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68/20000/NĐ-CP và hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ tại Sở Công Thương

Xuất bản thông tin