Danh bạ điện thoại và hộp thư điện tử cán bộ, công chức Sở Công Thương

Trang chủ Danh bạ thư điện tử

Danh bạ điện thoại và hộp thư điện tử cán bộ, công chức Sở Công Thương

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
I Lãnh đạo Sở
1 Nguyễn Hữu Dũng Giám đốc nhdung@dongthap.gov.vn
0913367759
2 Nguyễn Văn Na Phó Giám đốc nvna.sct@dongthap.gov.vn
0889330886
3 Võ Phương Thủy Phó Giám đốc vpthuy.sct@dongthap.gov.vn
0906926424
4 Nguyễn Văn Luận Phó Giám đốc nvluan@dongthap.gov.vn
0918.789.776
II Văn phòng Sở (ĐT: 02773.851.646; Một cửa: 02773.898.963)
5 Dương Phúc Hết Chánh Văn phòng

dphet@dongthap.gov.vn

0912890679

6 Huỳnh Việt Cường P.Chánh Văn phòng hvcuong.sct@dongthap.gov.vn
7 Nguyễn Thị Kim Sương P.Chánh Văn phòng ntksuong.sct@dongthap.gov.vn
8 Nguyễn Thị Kim Thoa Chuyên viên ntkimthoa.sct@dongthap.gov.vn
9 Nguyễn Thị Yến Vân Chuyên viên ntyvan.sct@dongthap.gov.vn
10 Huỳnh Văn Bảy Chuyên viên hvbay.sct@dongthap.gov.vn
11 Võ Thanh Tùng Chuyên viên vttung.sct@dongthap.gov.vn
III Phòng Thanh tra (02773.859.831)
12 Hồ Thanh Tùng Chánh Thanh tra

httung@dongthap.gov.vn

0918789145

13 Ngô Văn Trải P. Chánh Thanh tra nvtrai.sct@dongthap.gov.vn
14 Đỗ Thị Huỳnh Mai Thanh tra viên dthmai.sct@dongthap.gov.vn
15 Thiều Công Phương Thanh tra viên tcphuong.sct@dongthap.gov.vn
16 Háu Nhật Huy Chuyên viên hnhuy.sct@dongthap.gov.vn
IV Phòng Quản lý công nghiệp (02773.854.096)
17 Võ Quan Đệ Trưởng phòng

vqde@dongthap.gov.vn

0986293032

18 Lê Hữu Thiện Phó Trưởng phòng lhthien@dongthap.gov.vn
19 Hứa Thị Ngọc Cẩm Phó Trưởng phòng htncam@dongthap.gov.vn
20 Nguyễn Ngọc Như Chuyên viên nnnhu.sct@dongthap.gov.vn
21 Lê Thị Tuyết Minh Chuyên viên lttminh.sct@dongthap.gov.vn
22 Nguyễn Thị Hoàng Kim Chuyên viên nthkim@dongthap.gov.vn
23 Đỗ Thị Nguyên Chuyên viên dtnguyen.sct@dongthap.gov.vn
24 Nguyễn Tấn Thành Chuyên viên ntthanh.sct@dongthap.gov.vn
25 Trần Thanh Thảo Chuyên viên ttthao.sct@dongthap.gov.vn
26 Nguyễn Quốc Cường Chuyên viên nqcuong.sct@dongthap.gov.vn
27 Nguyễn Thanh Long Chuyên viên ntlong.sct@dongthap.gov.vn
IV Phòng Quản lý thương mại (02773.551.043)
28 Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng phòng

nttnga.sct@dongthap.gov.vn

0902854077

29 Lê Thị Trúc Tươi Phó Trưởng phòng ltttuoi@dongthap.gov.vn
30 Nguyễn Thị Minh Trang Phó Trưởng phòng ntmtrang.sct@dongthap.gov.vn
31 Nguyễn Cao Lượng Phó Trưởng phòng ncluong.sct@dongthap.gov.vn
32 Lê Thị Minh Thư Chuyên viên ltmthu.sct@@dongthap.gov.vn
33 Võ Hoàng Sang Chuyên viên vhsang.sct@dongthap.gov.vn
34 Nguyễn Việt Cường Chuyên viên nvcuong.sct@dongthap.gov.vn
35 Nguyễn Thị Thanh Hằng Chuyên viên ntthang.sct@dongthap.gov.vn
36 Trần Ngọc Bá Chuyên viên tnba.sct@dongthap.gov.vn
37 Nguyễn Văn Thảo Chuyên viên nvthao.sct@dongthap.gov.vn
V Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp (02778.510.403)
38 Phạm Kim Duyên Trưởng phòng

pkduyen@dongthap.gov.vn

0913698009

39 Lê Thị Hằng Phó Trưởng phòng lthang@dongthap.gov.vn '02773872490
40 Hà Anh Dũng Phó Trưởng phòng hadung@dongthap.gov.vn
41 Phạm Văn Tám Phó Trưởng phòng pvtam@dongthap.gov.vn
42 Lê Thị Bé Mỷ Chuyên viên ltbmy.sct@dongthap.gov.vn
43 Nguyễn Hữu Có Chuyên viên nhco.sct@dongthap.gov.vn
44 Nguyễn Văn Mứt Chuyên viên nvmut.sct@dongthap.gov.vn
45 Nguyễn Thế Duy Chuyên viên ntduy.sct@dongthap.gov.vn
46 Lưu Quang Nghĩa Chuyên viên lqnghia.sct@dongthap.gov.vn
VI Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp(02777.3.851.012)
47 Tào Tấn Tài Giám đốc

tttai@dongthap.gov.vn

0918496963

48 Võ Quốc Hưng Phó Giám đốc

vqhung.sct@dongthap.gov.vn

0903003990

49 Bùi Văn Minh Phó Giám đốc

bvminh.sct@dongthap.gov.vn

0987383154

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu