Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Trang chủ TTHC Cấp Huyện

Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh và Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh

Thủ tục thuộc thẩm quyền UBND Huyện

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

null Lĩnh vực hóa chất

Trang chủ Thủ tục hành chính

Lĩnh vực hóa chất

Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Link tải về 
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp  Tải về
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp  Tải về
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Tải về 
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Tải về 
5 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Tải về 
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Tải về 
Nút: dongthap.gov.vn:-1