Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Trang chủ TTHC Cấp Huyện

Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh và Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh

Thủ tục thuộc thẩm quyền UBND Huyện

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

null Lĩnh vực xúc tiến thương mại

Trang chủ Thủ tục hành chính

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh

STT Tên Thủ tục hành chính Link
Tải về
1 Đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam Tải về
2 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Tải về
3 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
4 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
5 Thông báo hoạt động khuyến mại Tải về
6 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Tải về
Nút: dongthap.gov.vn:8080