Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Trang chủ TTHC Cấp Huyện

Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh và Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh

Thủ tục thuộc thẩm quyền UBND Huyện

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

null Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Trang chủ Thủ tục hành chính

Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Link tải về 
1 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Tải về 
2 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Tải về 
3 Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại
địa phương
Tải về 
4 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Tải về 
5 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Tải về 
Nút: dongthap.gov.vn:-1