Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Trang chủ TTHC Cấp Huyện

Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh và Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh

Thủ tục thuộc thẩm quyền UBND Huyện

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

null Lĩnh vực khoa học công nghệ

Trang chủ Thủ tục hành chính

Lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19-7-2021 của UBND Tỉnh

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Link tải về
1

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với

quy chuẩn kỹ thuật  tương ứng

 Tải về
Nút: dongthap.gov.vn:8080