Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 10/2020/TT-BCT 15/06/2020 Thông tư quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép
2 66/2020/NĐ-CP 11/06/2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
3 16/2020/QĐ-UBND 08/06/2020 Quyết định Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 51/2020/NĐ-CP 21/04/2020 Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
5 07/2020/TT-BCT 30/03/2020 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ Trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEA-UC-Niu Di-lân
6 35/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh