Cơ cấu - tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ

Trang chủ Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu - tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ

Lãnh đạo Sở:

 

 

 

Giám đốc

ThS. Phạm Thị ngọc Đào

Điện thoại: 0277.3560609 - 0918.929.229

Email: ptndao.skhdt@dongthap.gov.vn

phamthingocdao1980@gmail.com

https://dongthap.gov.vn/documents/219003/0/PGDTai.jpg/a8e8f410-e00e-83b6-d5a0-46be21ad920b?t=1588063255033

Phó Giám đốc

TS. Nguyễn Thành Tài

Điện thoại: 0918.973.938

Email: nttai.khcn@dongthap.gov.vn

thanhtainnhcl@gmail.com

Phó Giám đốc

Nguyễn Thái Bình

Điện thoại: 0277. 3851.543- 0853.115.299

Email: ntbinh0311@gmail.com

ntbinh.khcn@dongthap.gov.vn

 

Sở Khoa học và Công  nghệ có các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc như sau:

1. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng.

b) Thanh tra (có con dấu riêng).

c) Phòng Quản lý khoa học.

d) Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành.

đ) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

          2. Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp.