Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu Gói Số 08 cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra về TĐC và thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn đo lường và kỹ thuật an toàn trong lao động

Đấu thầu dự án Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu Gói Số 08 cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra về TĐC và thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn đo lường và kỹ thuật an toàn trong lao động