Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí tự động hóa

Chính sách - Chiến lược Chính sách - Chiến lược

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí tự động hóa

Ngày 24/5/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Quyết định số 829/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí tự động hóa” mã số KC.03/21-30.

Mục tiêu của Chương trình:

1. Nghiên cứu, làm chủ công nghệ trong thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và đưa vào ứng dụng các sản phẩm cơ khí tiên tiến thuộc Danh mục cơ khí trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Nghiên cứu, làm chủ công nghệ trong thiết kế, chế tạo, tích hợp các hệ thống tự động hóa chủ yếu cho một số ngành kinh tế trọng điểm.

3. Hình thành các nhóm nghiên cứu có năng lực nghiên cứu mạnh dựa trên kết quả của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Nội dung nghiên cứu của Chương trình: gồm 02 nội dung chính

1. Nghiên cứu làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị cơ khí tiên tiến ứng dụng cho một số ngành kinh tế trọng điểm;

2. Nghiên cứu làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo và tích hợp các hệ thống tự động hóa thế hệ mới cho các ngành kinh tế trọng điểm.

Các nội dung nghiên cứu chính nêu trên tập trung giải quyết 07 định hướng nghiên cứu chủ yếu.

Sản phẩm của Chương trình:

1. Dự kiến sản phẩm cơ khí chủ yếu: gồm 07 nhóm sản phẩm.

2. Dự kiến sản phẩm thiết bị tích hợp và hệ thống tự động hóa chủ yếu: gồm 08 nhóm sản phẩm.

Chi tiết xem Quyết định [tại đây]