Xuất bản thông tin

null Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 9:: Cung cấp và lắp đặt hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực (GC/MS/MS); thuộc Dự án: Mua sắm thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025

Chuyển đổi số Thông tin đấu thầu

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 9:: Cung cấp và lắp đặt hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực (GC/MS/MS); thuộc Dự án: Mua sắm thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025