Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả thi Vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Chuyển đổi số THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi Vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày 27/10/2022, Hội đồng Tuyển dụng công chức năm 2022 đã tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2022 theo đúng quy định. Sau khi hoàn tất quy trình thi Vòng 2, Hội đồng thông báo kết quả như sau: