Xuất bản thông tin

null Quyết định 109A/QĐ-SKHCN ngày 28/06/2021 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Thông tin dự án, đầu tư CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định 109A/QĐ-SKHCN ngày 28/06/2021 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020