Xuất bản thông tin

null Quyết định 11/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Thông tin dự án, đầu tư CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định 11/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021