Xuất bản thông tin

null Đề xuất các hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thông tin dự án, đầu tư TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Đề xuất các hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Sáng 24/4, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Đề xuất các hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”.

Đề tài do ThS. Nguyễn Hoàng Thanh làm chủ nhiệm và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh là đơn vị chủ trì. Hội đồng do ThS. Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch hội đồng.

Toàn cảnh buổi họp

Mục tiêu của đề tài hệ thống cơ sở  lý luận và thực tiễn của của việc đề xuất các hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Xây dựng tài liệu hướng dẫn về hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Giải pháp triển khai áp dụng hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài dự kiến triển khai 05 nội dung, bao gồm: Cơ sở lý luận của các hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và THCS ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Thực tiễn triển khai các hoạt động giáo dục STEM tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Cao LãnhXây dựng tài liệu hướng dẫn về hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh; Thực nghiệm triển khai áp dụng tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh; Giải pháp triển khai áp dụng tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt của đơn vị chủ trì, các thành viên hội đồng thảo luận, đánh giá về mục tiêu, nội dung của đề tài. Đây là đề tài rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn tại địa phương, tuy nhiên để hoàn thiện bản thuyết minh đề tài, đơn vị chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung phần mục tiêu đề tài, sản phẩm của đề tài theo đặt hàng của Sở, sắp xếp các nội dung thực hiện phù hợp để có thể triển khai vào năm học 2023 – 2024...

Trên cơ sở các ý kiến nhận xét, hội đồng thống nhất giao trực tiếp cho đơn vị thực hiện đề tài./.

Trúc Ly