Xuất bản thông tin

null Sở Khoa học và Công nghệ xếp hạng 3 Chỉ số cải Cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Thông tin dự án, đầu tư Tin CCHC

Sở Khoa học và Công nghệ xếp hạng 3 Chỉ số cải Cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Ngày 13.4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023.

Hình 1. Quang cảnh Hội nghị (Nguổn Cải cách hành chính Đồng Tháp)

Theo kết quả được công bố, năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ được xếp hạng ba trên tổng số 17 cơ quan xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính với tổng điểm đạt 89,85% (tăng 1.76% so với năm 2021). Đây là nằm thứ 4 liên tiếp Sở nằm trong nhóm thứ hạng được khen thưởng của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

 

Hình 2. Xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính các sở, cơ quan ngang sở năm 2022 (Báo cáo số 799/BC-SNV ngày 29/3/2023)

Bên cạnh đó, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ đạt tỉ lệ 100%. So với năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng 9.24%.

Hình 3: Chỉ số hài lòng phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị năm 2022 (Báo cáo số 800/BC-SNV ngày 29/3/2023 của Sở Nộ vụ)

Kết quả này là sự quyết tâm và sự đồng thuận của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng và công chức, viên chức toàn Sở trong đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm phiền hà cho người dân. Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ rất quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. công tác thông tin, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính của nhà nước, từ đó Lãnh đạo Sở luôn chỉ đạo kịp thời thông qua việc tổ chức học tập, phổ biến và quán triển các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể cán bộ trong ngành, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ đối với nhân dân. Cụ thể là việc quan tâm việc rà soát cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; xây dựng Trang Thông tin điện tử của ngành nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành cũng như cung cấp các thông tin cần thiết cho nhân dân biết, theo dõi, giám sát. Chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức phải nghiêm túc, gương mẫu thực hiện việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, qua đây góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần tiết kiệm chi phí thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

Kim Yến – Chuyên viên Văn phòng