Xuất bản thông tin

null Hoàn thiện và phát triển mô hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với phát huy quyền con người, quyền công dân

Thông tin dự án, đầu tư TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Hoàn thiện và phát triển mô hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với phát huy quyền con người, quyền công dân

Sáng ngày 25/5, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp, do ông Nguyễn Văn Hùng làm chủ tịch Hội đồng, đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Hoàn thiện và phát triển mô hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới tỉnh Đồng Tháp”. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp là đơn vị chủ trì và TS. Võ Thị Tuyết Hoa làm chủ nhiệm.

Quang cảnh buổi họp hội đồng

Đề tài được thực hiện từ tháng 05 năm 2022 đến tháng 05 năm 2023, nhóm nghiên cứu đã  triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh đề tài được duyệt, đảm bảo tiến độ, đáp ứng được các mục tiêu nghiên cứu khái quát hóa những vấn đề lý luận liên quan đến mô hình Tổ Nhân dân tự quản, về quyền con người và quyền công dân; Đánh giá thực trạng và rút kinh nghiệm về mô hình Tổ Nhân dân tự quản đối với phát huy quyền con người, quyền công dân; Xây dựng các tiêu chí để hình thành mô hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với phát huy quyền con người, quyền công dân; Đề xuất một hệ thống giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình Tổ Nhân dân tự quản nhằm thúc đẩy, phát huy quyền con người, quyền công dân; Xây dựng bộ tài liệu chuyên khảo về tổ chức và hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản phục vụ công tác giảng dạy.

Với những kết quả đạt được, các thành viên hội đồng đánh giá đề tài có tính cấp thiết, mới, báo cáo rõ ràng, số lượng sản phẩm đầy đủ theo đặt hàng và có số lượng bài báo vượt yêu cầu đặt hàng, số liệu hợp lý, có độ tin cậy. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng cần hoàn thiện báo cáo theo góp ý của các thành viên hội đồng.

Kết quả, Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả đạt./.

Trúc Ly