Xuất bản thông tin

null Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN

Chính sách - Chiến lược Chính sách - Chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN

Ngày 08/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước. Theo đó, các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định cụ thể và phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

  1. Chức danh Chủ nhiệm nhiệm vụ: là người chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhiệm vụ trong việc: xây dựng thuyết minh nhiệm vụ; quản lý chung, phân công, điều phối việc thực hiện toàn bộ nội dung nghiên cứu trong nhiệm vụ; đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ; xây dựng báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
  2. Chức danh Thư ký khoa học: là người hỗ trợ chủ nhiệm nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bao gồm việc: hỗ trợ theo dõi đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ; hỗ trợ xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ công tác thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ và các công việc hỗ trợ khác theo phân công của chủ nhiệm nhiệm vụ
  3. Chức danh Thành viên chính: là cá nhân được chủ nhiệm nhiệm vụ phân công chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ. Mỗi nội dung được chủ trì thực hiện bởi tối đa một thành viên chính.
  4. Chức danh Thành viên: là cá nhân được chủ nhiệm nhiệm vụ phân công tham gia thực hiện các công việc cụ thể trong nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ.
  5. Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: là người được chủ nhiệm nhiệm vụ bố trí thực hiện các thao tác kỹ thuật hoặc hoạt động hỗ trợ nghiên cứu để phục vụ thực hiện các công việc cụ thể trong nội dung nghiên cứu theo thuyết minh nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, một số điểm mới nổi bật: mỗi nhiệm vụ chỉ duy nhất 01 Chủ nhiệm và 01 Thư ký khoa học với mức thu lao được ấn định là 20%  tổng thời lượng thực hiện nhiệm vụ.

Ví dụ: Thời gian thực hiện đề tài là 18 tháng, định mức thu lao quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BTC là 40 triệu đồng/tháng.

- Tổng thù lao của chức danh Chủ nhiệm đề tài là: (1,0 x 40 triệu đồng/tháng x  20% x 18 tháng) = 144 triệu đồng.

- Tổng thù lao của chức danh Thư ký khoa học là: (0,3 x 40 triệu đồng/tháng x  20% x 18 tháng) = 43,2 triệu đồng.

Các chức danh Thành viên chính, Thành viên, Kỹ thuật viên được tính theo khối lượng nội dung công việc thực hiện và không bị giới hạn bởi 20% như 02 chức danh nêu trên. Đồng thời 01 nội dung nghiên cứu chỉ được chủ trì bởi 1 Thành viên chính và nhóm các Thành viên (kỹ thuật viên (nếu có)).

Khi Chủ nhiệm nhiệm vụ chủ trì thực hiện 01 nội dung nghiên cứu của đề tài thì lúc này, Chủ nhiệm đang thực hiện vị trí của Thành viên chính nên được hưởng mức thù lao của Thành viên chính, nếu thực hiện công việc của Thành viên thì hưởng mức thù lao của Thành viên.

Qua nghiên cứu Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN, đây là một chính sách cải tiến của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng đến vị trí việc làm và hạn chế tình trạng lạm phát số lượng ngày công và số lượng Thành viên chính thực hiện tại các nhiệm vụ KH&CN vừa qua. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/6/2023. Tại tỉnh Đồng Tháp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu UBND Tỉnh tham mưu HĐND Tỉnh ban hành nghị quyết nhằm cụ thể các định mức của Thông tư để áp dụng phù hợp trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Hân – Phòng QLKH