Xuất bản thông tin

null Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung:

Tên nhiệm vụ

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Tỉnh ủy Đồng Tháp

Cơ quan chủ quản

Tỉnh ủy Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Nguyễn Phước Dũng

Lĩnh vực nghiên cứu

50503. Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

08/2018 – 08/2020

Kinh phí

2.498 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát:

 - Xác định được những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

 - Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

Mục tiêu cụ thể:

 - Xu thế thời đại ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

 - Thể chế chính trị Việt Nam hiện nay ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính

 - Nội dung 1: Biên soạn tài liệu tập huấn khảo sát, tiến hành khảo sát, phân tích dữ liệu khảo sát.

 - Nội dung 2: xây dựng và hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến chủ đề nghiên cứu hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cấp xã.

 - Nội dung 3: Xu thế thời đại ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

 - Nội dung 4: Thể chế chính trị Việt Nam hiện nay ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

 - Nội dung 5: Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã.

- Nội dung 6: Truyền thống lịch sử - văn hóa của tỉnh Đồng Tháp ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã.

 - Nội dung 7: Vai trò của nhân dân ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

 - Nội dung 8: Năng lực hoạt động của các tổ chức thành viên trong hệ thống ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

 - Nội dung 9: Vấn đề đặt ra về sự ảnh hưởng của những nhân tố đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

 - Nội dung 10: Phương hướng tác động đến những nhân tố nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

 - Nội dung 11: Nhóm giải pháp tác động đến năng lực hoạt động của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

 - Nội dung 12: Nhóm giải pháp tác động đến năng lực thực thi quyền làm chủ của nhân dân.

 - Nội dung 13: Nhóm giải pháp phát huy vai trò của nhân tố truyền thống lịch sử - văn hóa trong phát triển hệ thống chính trị cấp xã.

Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp nghiên cứu chính trị học; Phương pháp lịch sử và phương pháp logic; Phương pháp diễn dịch với quy nạp; Phương pháp so sánh; Phương pháp xã hội học trong nghiên cứu chính trị.

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến

 - Báo cáo khoa học tổng kết.

 - Báo cáo đề xuất triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp, dùng để làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, tài liệu hướng dẫn thực hiện cho cấp xã.

 - Bộ phụ lục (hình ảnh, clip video ngắn (3,5 – 5p) làm tài liệu, cơ sở minh họa cho các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống chính trị cấp xã).

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến

 Trường Chính trị Tỉnh; Một số Sở, ngành, đơn vị trực thuộc Tỉnh và UBND Tỉnh có liên quan trong công tác tham mưu các chính sách nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Từ khoá

Nhân tố; Vận động; Hệ thống chính trị cấp xã; nhân dân; văn hóa; lịch sử;…

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2019-031

Trạng thái

Đang tiến hành