Xuất bản thông tin

null Nâng cao chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) gắn với phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nội dung:

Tên nhiệm vụ

Nâng cao chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) gắn với phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tổ chức chủ trì

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ quản

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Đặng Hoàng Minh Quân

Lĩnh vực nghiên cứu

50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

09/2019 – 03/2021

Kinh phí

1.312 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát:

 Đáng giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao các chỉ số năng suất yếu tố tổng hợp gắn với phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể:

 - Đánh giá thực trạng các chỉ số năng suất (số liệu vi mô và số liệu vĩ mô) gắn với các chỉ số tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp.

 - Xác định mục tiêu và định hướng nâng cao năng suất gắn với mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp đến 2025, định hướng năm 2030.

 - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng suất gắn với mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính

 - Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan và xây dựng thuyết minh nhiệm vụ.

 - Nội dung 2: Đánh giá thực trạng các chỉ tiêu năng suất (số liệu vi mô và số liệu vĩ mô) gắn với các chỉ số tăng trưởng  và phát triển kinh tế xã hội.

 - Nội dung 3: Xác định mục tiêu và định hướng nâng cao chỉ số năng suất gắn với mục tiêu tăng trưởng và các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030.

 - Nội dung 4: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp gắn với phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 - Nội dung 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm, tài liệu hướng dẫn tính toán, đào tạo chuyển giao phương pháp tính tốc độ TFP và đóng góp của nó vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; các yếu tố tác động đến TFP; trình độ công nghệ sản xuất một số ngành chủ lực.

Phương pháp nghiên cứu

  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, những công trình nghiên cứu có liên quan…

 - Phương pháp nghiên cứu thực địa: Phương pháp điều tra xã hội học (thu thập thông tin, khảo sát thực tế, phỏng vấn, sưu tầm tài liệu…)

 - Phương pháp tổng hợp, phân tích – so sánh.

 - Phương pháp liên ngành: phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan đến đề tài.

 - Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến các chuyên gia thông qua hội thảo để hoàn thiện việc đề xuất các giải pháp phù hợp.

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến

 - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

 - Báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao các chỉ số năng suất yếu tố tổng hợp gắn với phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.

 - Bộ tài liệu gồm:

 + Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ tính toán năng suất cho Đồng Tháp.

 + Hệ thống hóa các phương pháp tính toán và phân tích các chỉ tiêu năng suất.

 + Hệ thống các chỉ tiêu thứ cấp để tính toán năng suất cho tỉnh Đồng Tháp.

 + Bộ dữ liệu phục vụ tính toán các chỉ tiêu năng suất của tỉnh Đồng Tháp theo từng năm và giai đoạn 05 năm từ 2005 đến 2030.

 - Bộ phiếu điều tra thu nhập thông tin của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 - Báo cáo xử lý số liệu điều tra, thu thập thông tin.

 - Báo cáo kỷ yếu Hội thảo.

 - Phần mềm đánh giá trình độ công nghệ, tính toán năng suất yếu tố tổng hợp.

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến

 Sở Khoa học và Công nghệ; Sở kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê Đồng Tháp.

Từ khoá

Chỉ số năng suất; Yếu tố tổng hợp TFP; Phát triển kinh tế; Tăng trưởng và Phát triển.

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2019-032

Trạng thái

Đang tiến hành