Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học di tích văn hóa Óc Eo tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung:

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học di tích văn hóa Óc Eo tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

Trường Đại học Khoa học và Xã hội nhân văn

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ quản

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Đặng Văn Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

60103. Khảo cổ học và tiền sử

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

06/2019 – 06/2021

Kinh phí

859.5 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

 - Nghiên cứu kiểm chứng, xây dựng hồ sơ khoa học tổng hợp cho khu di tích Gò Tháp (chủ yếu từ năm 2009 đến nay).

 - Khảo sát, thám sát và xây dựng hồ sơ khoa học cho các di tích Văn hóa Óc Eo phát hiện ở tỉnh Đồng Tháp, bao gồm việc định vị các di tích bằng hệ thống GIS.

 - Xây dựng bản đồ vị trí di tích Văn hóa ÓC Eo bằng công nghệ GIS cho tỉnh Đồng Tháp.

 - Nghiên cứu, so sánh, đánh giá giá trị của các khu di tích Văn hóa Óc Eo ở tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh Nam Bộ và rộng hơn.

  - Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích khảo cổ thuộc Văn hóa Óc Eo ở Đồng Tháp.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính

 - Nội dung 1: Lập và hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu.

 - Nội dung 2: Khảo sát, thám sát và xây dựng hồ sơ khoa học cho các di tích Văn hóa Óc Eo phát hiện ở tỉnh Đồng Tháp, bao gồm việc định vụ các di tích bằng hệ thống GIS.

 - Nội dung 3: Nghiên cứu kiểm chứng, xây dựng hồ sơ khoa học tổng hợp cho khu di tích Gò Tháp (chủ yếu từ năm 2009 đến nay).

 - Nội dung 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ di tích Văn hóa Óc Eo bằng công nghệ GIS cho tỉnh Đồng Tháp.

 - Nội dung 5: Nghiên cứu, so sánh, đánh giá giá trị của các di tích Văn hóa Óc Eo ở tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh Nam Bộ và rộng hơn.

 - Nội dung 6: Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích khảo cổ học thuộc Văn hóa Óc Eo ở Đồng Tháp.

 - Nội dung 7: Xây dựng Album ảnh, tư liệu và báo cáo kết quả đề tài.

Phương pháp nghiên cứu

  - Phương pháp khảo sát, thám sát và xây dựng hồ sơ khoa học cho các di tích Văn hóa Óc Eo phát hiện ở tỉnh Đồng Tháp, bao gồm việc định vị các di tích bằng hệ thống GIS.

 - Nghiên cứu kiểm chứng, xây dựng hồ sơ khoa học tổng hợp cho khu di tích Gò Tháp.

 - Nghiên cứu, so sánh, đánh giá giá trị của các khu di tích Văn hóa Óc Eo ở tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh Nam Bộ và rộng hơn.

 - So sánh các tư liệu để tìm ra đặc trưng riêng có của nghệ thuật ở các di tích khảo cổ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 - Sử dụng phương pháp lịch sử trong phân tích, giải thích thông tin khảo cổ về bối cảnh lịch sử.

 - Sử dụng phương pháp phân tích văn bản để phân tích thư tịch cổ.

 - Sử dụng phương pháp dân tộc học để giải mã các hiện tượng tôn giáo, tín ngưỡng (Phật giáo, Hindu giáo,…) thể hiện trên kiến trúc và di vật.

 - Phân tích mẫu gạch, mẫu C14, mẫu xương (nếu cần).

 - Sử dụng phương pháp chính là định tính, định lượng, phương pháp xác định hình khối kiến trúc, phương pháp so sánh, liên ngành.

 - Sử dụng phương pháp liên ngành kết hợp với các chuyên gia.

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến

 - Báo cáo khảo sát/thám sát các di tích Văn hóa Óc Eo ở Đồng Tháp.

 - Hệ thống tư liệu (bao gồm: báo cáo, bản vẽ, bản ảnh, bản dập, phiếu hiện vật, bản đồ GIS).

 - Báo cáo theo từng nội dung nghiên cứu.

 - Báo cáo khoa học tổng hợp.

 - 01 Bài báo quốc tế.

 - Đào tạo 01 tiến sĩ.

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp; Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp.

Từ khoá

Di tích Văn hóa Óc Eo; Đồng Tháp;Cơ sở dữ liệu; Bản đồ di tích,…

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2019-033

Trạng thái

Đang tiến hành