Xuất bản thông tin

null Đánh giá nguy cơ sức khỏe con người đối với ảnh hưởng của thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung:

Tên nhiệm vụ

Đánh giá nguy cơ sức khỏe con người đối với ảnh hưởng của thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

Trường Đại học Y tế Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan chủ quản

Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

BS.CKII. Nguyễn Công Cừu

Lĩnh vực nghiên cứu

30310. Sức khỏe nghề nghiệp – An toàn và sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

10/2019 – 09/2021

Kinh phí

633.7 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

 - Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV của người dân trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp.

 - Đánh giá dư lượng thuốc BVTV trong một số loại nông sản chủ yếu, trong môi trường nước mặt và môi trường đất của tỉnh Đồng Tháp.

 - Đánh giá kiến thức, thực hành sử dụng an toàn thuốc BVTV thực vật của người dân trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp.

 - Đánh giá nguy cơ sức khỏe của người dân liên quan đến sử dụng thuốc BVTV và tiêu dùng nông sản tại tỉnh Đồng Tháp.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính

 - Nội dung 1: Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2017.

 - Nội dung 2: Đánh giá tồn dư thuốc BVTV trong một số loại rau quả phổ biến, nguồn nước bề mặt và đất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2017.

 - Nội dung 3: Đánh giá kiến thức, thực hành sử dụng an toàn thuốc BVTV của người dân trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp năm 2018.

 - Nội dung 4: Đánh giá nguy cơ sức khỏe của người dân liên quan đến sử dụng thuốc BVTV và tiêu dùng nông sản tại tỉnh Đồng Tháp năm 2018.

 - Nội dung 5: Hội thảo khoa học “Báo cáo đề xuất giải pháp sử dụng thuốc BVTV mang tính chất phù hợp, an toàn sức khỏe”.

Phương pháp nghiên cứu

  - Nghiên cứu cắt ngang; sử dụng phương pháp hồi cứu số liệu về thực trạng sử dụng thuốc BVTV trong nông nghiệp dựa trên số liệu của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp.

 - Các phân tích mô tả sẽ được sử dụng để mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về sử dụng thuốc BVTV thông qua các câu trả lời của người dân.

 - Các phân tích so sánh được thực hiện để xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành sử dụng thuốc BVTV của người dân như các yếu tố nhân khẩu học, nguồn thông tin và các yếu tố khác.

 - Sử dụng phương pháp chọn mẫu 30 cụm của WHO; phương pháp phỏng vấn trực tiếp người dân bằng bộ câu hỏi có cấu trúc.

 - Sử dụng phương pháp mô tả yếu tố nguy cơ và đánh giá liều – đáp ứng.

 - Xử lý và phân tích số liệu bằng phần mềm excel và phân tích bằng phần mềm SPSS16.0 và phần mềm Epidata 3.1.

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến

 - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

 - Báo cáo khoa học về thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp.

 - Báo cáo khoa học về thực trạng tồn dư một số loại thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu, môi trường nước mặt và môi trường đất của tỉnh Đồng Tháp.

 - Báo cáo khoa học về nguy cơ sức khỏe của người dân liên quan đến sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tại Đồng Tháp.

 - Báo cáo đề xuất giải pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mang tính chất phù hợp, an toàn sức khỏe.

 - 01 bài báo quốc tế và tối thiểu 01 bài báo trong nước.

 - Đào tạo: từ 01 đến 02 thạc sĩ.

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp; Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.

Từ khoá

Sức khỏe; nông sản; Đồng Tháp;…

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2019-036

Trạng thái

Đang tiến hành