Xuất bản thông tin

null Những biến đổi về đạo đức, lối sống của giới trẻ ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay.

Nội dung:

Tên nhiệm vụ

Những biến đổi về đạo đức, lối sống của giới trẻ ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay.

Tổ chức chủ trì

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Tỉnh ủy Đồng Tháp

Cơ quan chủ quản

Tỉnh ủy Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Nguyễn Văn Biết

Lĩnh vực nghiên cứu

50405. Xã hội chuyên đề; các vấn đề xã hội nghiên cứu gia đình và xã hội.

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

11/2019 – 11/2021

Kinh phí

1.343 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

 - Đánh giá và nhận diện thực trạng đạo đức, lối sống của giới trẻ hiện nay tại Đồng Tháp.

 - Phân tích nguyên nhân tác động, hệ quả và dự báo những biến đổi trong đạo đức, lối sống của giới trẻ tỉnh Đồng Tháp.

 - Đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ để giáo dục đạo đức, lối sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Đồng Tháp.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính

 - Nội dung 1: Biên soạn tài liệu, phiếu điều tra khảo sát; tiến hành điều tra khảo sát, phân tích dữ liệu khảo sát.

 - Nội dung 2: Xây dựng và hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu.

 - Nội dung 3: Khảo sát thực tế ở trong nước và ngoài nước.

 - Nội dung 4: Đánh giá và nhận diện thực trạng đạo đức, lối sống của giới trẻ hiện nay tại địa phương; phân tích nguyên nhân tác động và hệ quả.

 - Nội dung 5: Dự báo tình hình và xu hướng biến đổi về đạo đức, lối sống của giới trẻ ở tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

 - Nội dung 6: Định hướng mục tiêu và yêu cầu xây dựng đạo đức, lối sống cho giới trẻ.

 - Nội dung 7: Xác định phương hướng và đề xuất các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho giới trẻ tỉnh Đồng Tháp.

Phương pháp nghiên cứu

  - Tiếp cận kế thừa các nghiên cứu đã có, tiếp cận từ yêu cầu thực tiễn và tiếp cận liên ngành.

 - Phương pháp nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thu thập thông  tin.

 - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế.

 - Phương pháp: Điền dã, thống kê xã hội học, phân tích, tổng hợp.

 - Phương pháp chuyên gia.

 - Phương pháp logic.

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến

 - Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.

 - Báo cáo thực trạng về đạo đức, lối sống của giới trẻ tỉnh Đồng Tháp.

 - Hệ thống giải pháp xây dựng đạo đức, lối sống cho giới trẻ tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

 - Video clip, hình ảnh tuyên truyền về các giải pháp xây dựng đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Tỉnh ủy; Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM.

Từ khoá

Biến đổi đạo đức; Lối sống của giới trẻ; Đồng Tháp;…

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2019-037

Trạng thái

Đang tiến hành