Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu gói thầu số 7 Thi công cải tạo trụ sở làm việc (bao gồm tất cả các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công trình: máy lạnh, bình chữa cháy)

Đấu thầu dự án Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu số 7 Thi công cải tạo trụ sở làm việc (bao gồm tất cả các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công trình: máy lạnh, bình chữa cháy)