Xuất bản thông tin

null Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh  Đồng Tháp

Nội dung:

Số đăng ký KQ

04/2021/KQNC-SKHCN

Tên nhiệm vụ

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh  Đồng Tháp

Tổ chức chủ trì

Trường Chính trị Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

UBND Tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan chủ quản

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Nguyễn Phước Dũng

Lĩnh vực nghiên cứu

50603. Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị

Số trang

262 tr+ phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

08/2018 - 02/2021

Kinh phí

1.865 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

* Mục tiêu tổng quát:

Đề tài xác định được những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

* Mục tiêu cụ thể:

Đề tài phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp, gồm: xu thế thời đại; thể chế chính trị Việt Nam hiện nay; điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử - văn hóa, vai trò của Nhân dân và năng lực hoạt động của các thành viên trong hệ thống chính trị ở tỉnh Đồng Tháp;

Đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu, gồm:

- Nhóm giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã;

- Nhóm giải pháp tác động đến năng lực hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp;

- Nhóm giải pháp tác động đến năng lực thực thi quyền làm chủ của Nhân dân;

- Nhóm giải pháp phát huy vai trò của yếu tố truyền thống lịch sử - văn hóa.

Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã khái quát một cách chung nhất về cơ sở lý luận có liên quan đến các vấn đề về HTCT, HTCT cấp xã.

Đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu tác động đến các nhân tố nhằm thúc đẩy sự vận động của HTCT cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới gồm: nhóm giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; nhóm giải pháp về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã; nhóm giải pháp nhằm nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thực sự phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; Nhóm giải pháp phát huy vai trò nhân tố truyền thống lịch sử văn hóa trong xây dựng và phát triển hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

Từ khoá

Hệ thống chính trịcấp xãcán bộcông chức; Đồng Tháp.

Nơi lưu trữ

Phòng Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2021-004

Trạng thái

Đã nghiệm thu