Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 928/SKHĐT-NV 10/05/2021 Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030
2 929/SKHĐT-VP 10/05/2021 Góp ý đối với các đề xuất khen thưởng và dự thảo Kế hoạch thi đua
3 917/SKHĐT-HTDNKN 07/05/2021 Góp ý dự thảo Kế hoạch khung phát triển chuỗi liên kết ngành hàng nông sản giai đoạn 2021-2025
4 915/SKHĐT-HTĐT 07/05/2021 Hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và cấp tài khoản
5 918/SKHĐT-HTDNKN 07/05/2021 Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động khởi nghiệp ĐBSCL năm 2021
6 926/TM-SKHĐT 07/05/2021 Mời họp
7 925 /SKHĐT-HTDNKN 07/05/2021 Phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021
8 919/SKHĐT-HTDNKN 07/05/2021 Thông tin về Khóa đào tạo Hỗ trợ và quản trị dự án khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số
9 909/SKHĐT-VP 06/05/2021 Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao thông Vận tải
10 908/SKHĐT-VP 06/05/2021 Góp ý dự thảo Quyết định tổ chức lại các Chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
11 913/SKHĐT-VP 06/05/2021 Góp ý đối với dự thảoKế hoạch triển khai thưc̣ hiêṇ Chỉ thị số43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phu
12 907/SKHĐT-HTĐT 06/05/2021 Góp ý dự thảo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển du lịch
13 902 /KH-SKHĐT 06/05/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021
14 903/SKHĐT-ĐKKD 06/05/2021 Đề nghị báo cáo tình hình cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2021
15 888/SKHĐT-HTĐT 05/05/2021 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư cho Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
16 901/SKHĐT-TH 05/05/2021 Đề nghị phối hợp báo cáo tình hình triển khai Luật Quy hoạch
17 36/BC-SKHĐT 04/05/2021 Báo cáo kết quả thực hiện phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại tháng 5 năm 2021
18 885/SKHĐT-ĐTTĐ 04/05/2021 Báo cáo nội dung kiểm tra hồ sơ gia hạn hợp đồng Gói thầu xây lắp số 29 và các gói thầu thiết bị thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
19 878/SKHĐT-NV 04/05/2021 Mời đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình giao thông gắn với mục tiêu Huyện nông thôn mới
20 883/SKHĐT-ĐKKD 04/05/2021 Đề nghị cho ý kiến dự thảo Quyết định Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua cải thiêṇnăng lưc̣ caṇ h tranh cấp sở ,ban, ngành và địa phương thuôc̣ tỉnh Đồng Tháp(DDCI)