Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 15/QĐ-STP 28/02/2022 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại Sở Tư pháp
2 1680/BC-STP 08/12/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2021
3 1654/BC-STP 03/12/2021 BC Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021
4 1613/BC-STP 26/11/2021 BC tổng kết công tác tƣ pháp năm 2021
5 1573/BC-STP 19/11/2021 BC Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
6 93/QĐ-STP 04/10/2021 Quyết định cấp thẻ thừa phát lại (Hà Minh Châu)
7 1119/BC-STP 27/08/2021 BC Kết quả rà soát, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
8 1098/HĐPHPBGDPL 24/08/2021 Tăng cường tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống Covid-19
9 1062/STP-VP 16/08/2021 Thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-UBND-HC về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
10 73/QĐ-STP 27/07/2021 QĐ công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Tư pháp
11 371/UBND-TCD-NC 02/07/2021 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
12 479/BC-STP 06/05/2021 BC Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
13 241/KH-STP 11/03/2021 Kế hoạch kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị năm 2021
14 28/QĐ-TTr 05/03/2021 QĐ thanh tra Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng
15 196/KH-STP 26/02/2021 KH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
16 172/KH-STP 22/02/2021 KH Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của Sở Tư pháp
17 36/KH-UBND 02/02/2021 KH Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 99/KH-STP 29/01/2021 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
19 05/QĐ-STP 18/01/2021 Quyết định giao số người làm việc của Trung tâm TGPL nhà nước
20 07/QĐ-STP 18/01/2021 Quyết định giao biên chế công chức năm 2021 của Sở Tư pháp
21 45/BC-STP 15/01/2021 Kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2020
22 03/QĐ-STP 04/01/2021 Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021
23 129/QĐ-STP 18/12/2020 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Văn Chiến
24 129/QĐ-STP 18/12/2020 QĐ bổ nhiệm lại ông Trần Văn Chiến
25 1674/BC-STP 18/12/2020 Kết quả chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
26 323/BC-UBND 05/12/2020 BC công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
27 283/KH-UBND 04/12/2020 KH rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
28 1837/QĐ-UBND-HC 02/12/2020 QĐ công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
29 314/BC-HĐPHPBGDPL 26/11/2020 Báo cáo về hoạt động phối hợp phổ biến giáo duc pháp luật năm 2020
30 1504/BC-STP 19/11/2020 Cáo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Tư pháp
31 1485/KH-STP 16/11/2020 KH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021
32 1476/BC-STP 12/11/2020 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại; phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2020
33 1476/BC-STP 12/11/2020 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại; phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2020
34 1476/BC-STP 12/11/2020 BC công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
35 101/QĐ-STP 01/10/2020 Quyết định bổ nhiệm ông Trần văn Bảy giữ chức vụ PGĐ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
36 1226/KH-STP 29/09/2020 KH tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Tháp
37 1233/TB-STP 29/09/2020 Thông báo tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp
38 1118/BC-STP 10/09/2020 BC công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2020
39 33/TB-HCSN 30/06/2020 Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách 2019
40 72/QĐ-STP 24/06/2020 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên (Mỹ Tiên)
41 73/QĐ-STP 24/06/2020 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên (Thể Xuyên)
42 74/QĐ-STP 24/06/2020 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên (Bích Xuyên)
43 734/BC-STP 10/06/2020 BC công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2020
44 68/QĐ-STP 29/05/2020 Quyết định công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020
45 63/QĐ-STP 28/05/2020 Quyết định bổ nhiệm đ/c Lê Thị Thắm giữ chức vụ Chánh Văn phòng
46 64/QĐ-STP 28/05/2020 Quyết định tiếp công nhận kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức
47 65/QĐ-STP 28/05/2020 Quyết định tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
48 66/QĐ-STP 28/05/2020 Quyết định bổ nhiệm đ/c Nguyễn Văn Tưng, giữ chức vụ Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL
49 1815/BTP-TĐKT 20/05/2020 Hướng dẫn xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp năm 2020
50 60/QĐ-STP 13/05/2020 Quyết định thành lập ban kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
51 56/QĐ-STP 11/05/2020 Quyết định thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn
52 54/QĐ-STP 24/04/2020 Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đ/c Nguyễn Văn Phước
53 52/QĐ-STP 23/04/2020 Quyết định công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Sở Tư pháp
54 51/QĐ-STP 16/04/2020 Quyết định cho thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tuông
55 51/QĐ-STP 16/04/2020 Quyết định thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tuông, nhân viên lái xe Sở Tư pháp
56 475/KH-STP 14/04/2020 Kế hoạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
57 49/QĐ-STP 10/04/2020 Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020
58 48/QĐ-STP 07/04/2020 Quyết định giao bổ sung dự toán nghỉ hưu trước tuổi anh Nhàn
59 429/STP-BTTP 06/04/2020 Gửi các đơn vị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
60 432/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 06/04/2020 Công văn mời các Sở, ngành tỉnh cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
61 434/STP-XD&KTVBQPPL 06/04/2020 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh bãi bỏ một số VBQPPL
62 18/KL-TTr 02/04/2020 Kết luận thanh tra hành chính
63 402/STP-VP 01/04/2020 Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
64 412/TB-STP 01/04/2020 Thông báo về khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Tư pháp
65 46/QĐ-STP 01/04/2020 Quyết định phân công thành viên Ban Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp
66 40/QĐ-STP 27/03/2020 Quyết định tiếp nhận tập sự Công chức Nguyễn Hồ Bảo Trân
67 41/QĐ-STP 27/03/2020 Quyết định hướng dẫn tập sự Bảo Trân
68 42/QĐ-STP 27/03/2020 Quyết định tiếp nhận tập sự Công chức Nguyễn Thị Kim Ngân
69 43/QĐ-STP 27/03/2020 Quyết định phân công hướng dẫn tập sự Kim Ngân
70 44/QĐ-STP 27/03/2020 Quyết định tiếp nhận tập sự công chức Trần Thị Ngọc Thu
71 45/QĐ-STP 27/03/2020 Quyết định phân công hướng dẫn tập sự Kế toán (Thu)
72 35/QĐ-STP 26/03/2020 Quyết định bổ nhiệm d/c Nguyễn Văn Châu giữ chức vụ Trưởng phòng HCTP
73 36/QĐ-STP 26/03/2020 Quyết định bổ nhiệm d/c Phạm Công Khởi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng
74 37/QĐ-STP 26/03/2020 Quyết định bổ nhiệm bà Lê Hồng Diễm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước
75 385/KH-HĐPHLNTGPL 26/03/2020 Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng PHLN trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
76 29/QĐ-STP 24/03/2020 Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 5% Nguyễn Văn Thành
77 30/QĐ-STP 24/03/2020 Quyết định nâng lương thường xuyên Hồ Mỹ Hạnh
78 31/QĐ-STP 24/03/2020 Quyết định nâng phụ cấp thâm niên 10% Võ Hoàng Thắng
79 32/QĐ-STP 24/03/2020 Quyết định nâng lương trước thời hạn Trần Hoàng Vũ
80 33/QĐ-STP 24/03/2020 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn Đ/c Trần Văn Chiến
81 33/QĐ-STP 24/03/2020 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn Đ/c Trần Văn Chiến
82 34/QĐ-STP 24/03/2020 Quyết định nâng lương trước thời hạn Đ/c Nguyễn Hải Thanh
83 34/QĐ-STP 24/03/2020 Quyết định nâng lương trước thời hạn Đ/c Nguyễn Hải Thanh
84 301/BC-STP 10/03/2020 BC công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng quý I năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020
85 27/QĐ-STP 09/03/2020 Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức
86 11/QĐ-TTr 06/03/2020 Quyết định thanh tra hành chính
87 26/QĐ-STP 04/03/2020 Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH của D/c Huỳnh Hồng Diệp
88 22/QĐ-STP 27/02/2020 Quyết định tiếp nhận và phân công Khánh Tân
89 23/QĐ-STP 27/02/2020 Quyết định phân công hướng dẫn tập sự (D/c Trinh)
90 24/QĐ-STP 27/02/2020 Quyết định tiếp nhận và phân công Nguyễn Thị Tuyết Ngân
91 25/QĐ-STP 27/02/2020 Quyết định phân công hướng dẫn tập sự (D/c Ngọc)
92 21/QĐ-STP 24/02/2020 Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công tại Sở Tư pháp
93 186/KH-STP 19/02/2020 KH theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Tư pháp
94 12/QĐ-STP 06/02/2020 Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển
95 13/QĐ-STP 06/02/2020 Quyết định thành lập Ban kiểm tra sát hạch
96 14/QĐ-STP 06/02/2020 Quyết định thành lập ban giám sát
97 15/QĐ-STP 06/02/2020 Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra phiếu dự tuyển
98 28/KH-UBND 05/02/2020 Kế hoạch công tác pháp chế
99 104/KH-STP 03/02/2020 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020
100 104/KH-STP 03/02/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham những năm 2020
— 100 Số bài trên trang
Hiển thị 1 - 100 of 163 kết quả.