Xuất bản thông tin

null Hướng ứng, tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Hướng ứng, tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022.

Mời xem chi tiết nội dung, thể lệ tham dự tại đây.