Xuất bản thông tin

null Hướng ứng, tham gia Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Hướng ứng, tham gia Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh tham gia Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022.

Mời xem chi tiết văn bản, thể lệ tham dự tại đây.