Xuất bản thông tin

null Thông báo việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi đến Quý bạn đọc thông báo việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, đơn vị tuyển dụng: Khu di tích Xẻo Quít.

Xem chi tiết thông báo số 116/TB-HĐTD ngày 21/6/2022 của Khu di tích Xẻo Quít.

Xem chi tiết thông báo số 118/TB-HĐTD ngày 21/6/2022 của Khu di tích Xẻo Quít.