Xuất bản thông tin

null Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 01/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 3925/TB-SVHTTDL về việc lựa chọn tổ chức đấu giá.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.