Xuất bản thông tin

null Lời kêu gọi nhân dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thiện Nghĩa

Chuyển đổi số Chuyên mục cải cách TTHC

Lời kêu gọi nhân dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thiện Nghĩa

Lời kêu gọi nhân dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thiện Nghĩa