Xuất bản thông tin

null Thông báo bán thanh lý tài sản công Khối Văn phòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo bán thanh lý tài sản công Khối Văn phòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành bán thanh lý tài sản công Khối Văn phòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào lúc 9 giờ 00, ngày 19 tháng 6 năm 2020; Có danh mục chi tiết và giá khởi điểm kèm theo;

Mọi thông tin liên hệ Văn phòng Sở, số điện thoại 02773 851 869.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân biết để tham gia buổi bán thanh thanh lý tài sản công Khối Văn phòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nếu có nhu cầu)

Mời xem chi tiết Thông báo và danh mục chi tiết tại đây.