Xuất bản thông tin

null Chính sách chất lượng

Chi tiết bài viết Chuyên mục cải cách TTHC

Chính sách chất lượng

Với phương châm hoạt động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”

Lãnh đạo và tập thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết thực hiện các nhiệm vụ sau: