Xuất bản thông tin

null QĐ 235/QĐ-SVHTTDL V/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 235/QĐ-SVHTTDL V/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019

Ngày 13/8/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 235/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2019; Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng năm 2019 và số liệu quyết toán NSNN năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở.

Mời xem chi tiết Quyết định và phụ lục kèm theo tại đây.