Xuất bản thông tin

null Phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và Tiếp nhận TB tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Chi tiết bài viết Thủ tục hành chính

Phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và Tiếp nhận TB tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo